Hur kan medierna bidra till demokratin?

Nyhetsrapportering kring val, politik och annat samhällsstoff tycks inte längre värderas lika högt. Det gäller i varje fall i kvällspressen. I kvällspressen har det jämfört med tidigare val skett en klar nedrustning av valbevakningen. Och det är en nyhetsprioritering som inte enbart gäller i valtider. För den som följt kvällspressens utveckling under senare år är det svårt att komma förbi att politik och annat seriöst samhällsstoff fått stå tillbaka för ett alltmer lättviktigt och nöjesbetonat, för att inte säga larvigt, kändismaterial.1

I Sverige har vi en dagspress som har en relativ stark ställning. I ett demokratiskt ideal fyller media en mycket viktig roll för att informera medborgarna. I ett samhälle som bygger på att medborgarna är delaktiga i beslutsfattandet är det viktigt att beslut fattas i öppenhet och att informationen kring besluten är lättillgängliga.2

Medierna är en stark bidragande faktor i alla demokratiska processer och därför är det viktig att medierna uppfyller en av sina viktigaste uppgifter: att granska makthavarna. Makten över information har i alla tider varit en viktig del makthavares styre. Detta har i många anti-demokratiska länder inneburit att enbart statstyrda medier varit tillåtna. Detta till skillnad mot demokratiska länder där fria medier är en av de viktigaste delarna i den demokratiska processen. Dagstidningar har funnits i flera hundra år, men det är först under 1800-talet som deras verkliga påverkningsgrad ökat; senare kom även radion, TV:n och Internet att bli viktiga informationsspridare. De fria medierna har skapat en öppenhet och en kanal mellan makthavare och medborgare, men skapar medierna en bra demokrati?

I denna essä kommer jag att problematisera och belysa hur medierna kan bidra till en fungerande demokrati.

Demokrati och offentlighet
En av de viktigaste sakerna i en demokrati är öppenhet från statsmakten. I Sverige har yttrandefriheten funnits som lag mer eller mindre sedan 1766. Lagen har legat som grund till både den demokrati Sverige är idag och både skapat möjlighet för medborgare att fritt uttrycka sina åsikter. Samhället har förändrats mycket sedan de första yttrandefrihetslagarna kom och förutsättningarna för människor att delta i den demokratiska processen har ökat markant. En viktig förutsättning för att få medborgarna med i den demokratiska processen är att det finns en kommunikation mellan politikerna och medborgarna. Utan medierna försämras denna kommunikation radikalt mellan dessa två parter. Samhället har i allt snabbare takt under 1800- och 1900-talen ändrats från ett industrisamhälle till ett kommunikations-samhälle; i dagens kommunikationssamhälle har medierna en viktig roll för att demokratin ska fungera.3

Regeringsformen är den absolut viktigaste lagen som Sverige bygger sitt styre på. I paragraf ett, kapitel ett, i Sverige Rikes lag står det: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”.4 Vad menas med offentlig makt i detta sammanhang? För många kan det te sig ganska klart var offentlighet innebär. Jürgen Habermas problematiserar begreppet offentlighet och delar in det i olika kategorier. Bland annat skiljer han på borgerlig och representativ offentlighet.5

Borgerlig offentlighet är enligt Habermas ett socialt område där människor samlas om genom kritisk diskussion kommer fram till en offentlig mening.
Det är genom denna diskussion som det rätta och sanna ska komma fram, det vill säga det som är bäst för samhället.6 Han påpekar även att medierna har en vikig roll för att senare frambringa det som den borgerliga offentligheten ser som viktigt, det vill säga vad som bör spridas till folket som en nyhet. Han menar vidare att den borgerliga offentligheten, där diskussion mellan människor var det viktiga, börjar försvinna och likaså börjar den kritiska diskussionen försvinna allt mer. Habermas menade att genom den kritiska diskussionen framkom det som senare skulle bli avgörande för maktprocessens beslut. Besluten i maktprocessen fattas enligt detta alltså inte bland medborgarna utan i stället är det organisationer och statstjänstemän.

Då och då blir medborgare visserligen indragna i denna maktprocess, men aldrig som processen skapare, utan även här som konsumenter, som en enbart väljare. 7

Han är även kritisk till hur medierna har utvecklats och mer och mer börjar tänka på kommersiella intressen i stället för att föra en kritisk debatt. Enligt Habermas har alla medborgare lika möjligheter att påverka genom debatter och på så vis skapa opinion. Detta kan man ställa sig kritisk till då frågan är om alla medborgare skulle delta i debatten, på det vis Habermas menade. Han var även kritisk till de allt mer kommersiella intressena som styrde medierna och framför allt de TV-debatter, där problemen ofta diskuterades av ”experter”, som han menade skapade en distans mellan medborgare och makthavare. Till skillnad från Habermas negativa syn kan det även ses som positivt att dessa TV-debatter ger vissa frågor en större spridning och på så vis engagerar mer människor, som kanske inte annars skulle aktualisera debatten.8

Trots att det stora medieutbudet som finns idag där medborgarna kan ta del av stora mängder information från olika medier finns det problem. Utifrån Habermas teorier tänkte jag ta upp några problem som medierna brottas med idag.

Underhållning och deltagande i nyheter
En trend som medierna följer idag är att underhållningen får stor plats, vilket gäller för de flesta medierna. Problemet för medierna är att den hårda konkurrensen gör att de ofta är tvingade till att försöka locka en större publik. Många av dagstidningarna tappar ständigt läsare och det är allt fler av dessa som får problem att finansiera sina tidningar.9 Morgon-tidningarna har även fått en allt hårdare konkurrens av ett flertal olika gratistidningar som ges ut i framför allt de större städerna.

TV- och radiomarknaden har även de fått ökad konkurrens efter att marknaderna blivit konkurrensutsatta under slutet av 1980-talet. Nu mer är det inte bara tittarna och lyssnarna som är det viktiga när programmen skapas. Nu måste även – de kommersiella – kanalerna ge resultat till annonsörer och snabbt komma med nyheter för att kunna vara konkurrenskraftiga. Ett vanligt inslag är att visa nöjesprogram eller att i programmet försöka skapa underhållande inslag. Vanligt är också att politiska debatter försöks göra mer underhållande vilket kritiker anser försämra den demokratiska debatten.10

Det finns alltid en risk att när medierna blir beroende av andra externa aktörer med kommersiella intressen, vilket kan påverka utbudet hos mediet. Externa aktörer kan även påverka vad som blir en nyhet och får medial plats.

Every day television, radio, magazine, and newspaper editors hear about a lot of events and interesting stories. It has been estimated that, for the typical daily newspaper, over 75% of the potential news items of the day are rejected and never se print.11

Det är alltså en stor del av de potentiella nyheterna som ska sållas bort innan publiceringen. Det kan då vara lätt att nyheter som kan vara underhållande får medieutrymme istället för nyheter som kan anses som tråkiga. Den hårda konkurrensen om medieutrymmet gör att en bra mediekontakt således kan leda till att man tilldelas mer utrymme i media och följaktligen får sin eller partiets åsikt spridd.

Att alla ska få sin åsikt hörd är en viktig del i den demokratiska processen. Habermas menade att TV gjort publiken till passiva deltagare istället för att själva aktivt delta i debatten. Mats Ekström visar i sin uppsats ”TV-tittarna och demokratin” både på positiva respektive negativa sidor med TV-debatter. Ett intressant inslag i hans uppsats är Aschbergs implementering av hemsidor för att göra publiken delaktiga. Detta är något som alla program mer eller mindre har idag, men det är ändå en trend som visar på att det går att få publiken delaktig genom att integrera medier med varandra.12 Delaktighet förstärker intresset och kan skapa ett ökat engagemang.

”Den tredje statsmakten”
Sverige har sedan lång tid tillbaka haft dagstidningar, men det var först på 1800-talet som tidningarna började få en större spridning och större påverkansgrad. Innan tidningarna fick ökad ställning var det överheten, det vill säga framför allt statsmakten och kyrkan, som hade mandat att påverka vad medborgarna skulle få höra. Flera tidningar startades under tidigt 1800-tal, men det var starten av Aftonbladet, 1830, som kan sägas som det stora genombrottet för fria dagstidningar i Sverige – en ”ny” offentlighet bildades. Under andra hälften av århundradet började allt fler politiska partier och folkrörelser bildades och människor började ställa krav på inflytande.13

Under mitten på 1800-talet myntades begreppet den tredje statsmakten. Med det menades att den allt starkare pressen hade, förutom den lagstiftande och den dömande makten, blivit en av de grundpelare som samhället vilade på. Förutom Aftonbladet var det Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning som var den ledande tidningen som beredda plats för denna utveckling.14

Ungefär vid samma tidpunkt utvecklades tekniken och allt större upplagor kunde tryckas på kortare tid. Dagens Nyheter, som startades 1864, utvecklade både tidningen upplägg och distributionsformer. Rudolf Wall, som var grundaren, lät både tidningen bäras hem till prenumeranter och transportera den till andra städer. Detta gjorde att fler av konkurrenterna började följa i dessa spår och fler och fler tidningar startades ute i landet, ofta med anknytning till något politiskt parti.15

Tidningarna spelade en roll som opinionsbildare i två avseenden. Dels presenterade de nyheter, där redan urvalet fick en viss betydelse, dels formulerade de i ledare och dra artiklar sina åsikter i olika samhällsfrågor. [—] Den politiska situationen bidrog till att många tidningar fick en mer bestämd politisk profil, framför allt inom arbetarrörelsen.16

Den politiska pressen börjar komma mer och mer under de sista decennierna på 1800-talet. Ofta kunde detta ses som ren propaganda då politiska intressen ofta fick stå före nyheter. Flera av tidningarna hade vid denna tidpunkt ledare som fick en framstående roll i olika samhällsintressen; tidningsledarna fick nu en stark ställning i den politiska opinionsbildningen.17

De partipolitiska tidningarna ökade markant, men många fick det svårt ekonomiskt och det var många av dessa tidningar som var tvungna att lägga ner sin verksamhet i början på 1900-talet.18 Tidningsmarknaden var en hårt konkurrensutsatt marknad med många aktörer vilket bidrog till att många fick lägga ner. Under mitten på 1920-talet började även radion få fäste som ett populärt medium som också det kan ha bidragit till att det blev tuffare för tidningsmakarna.

Efter andra världskriget började fler och fler tidningar att ta efter utländska tidningar som stod fria från politiska partier. Expressens bildande 1944, och senare även den stora kommersiella framgång tidningen fick, bidrog till fler tidningar följde i dennes fotspår. 1957 kom den kanske avgörande händelsen vad gäller partipolitisk press, då Dagens Nyheter valde att inte följa det liberala folkpartiet, som de annars brukade göra, utan stödde socialdemokraternas linje i ATP-striden. Därefter började allt fler tidningar att bryta sig loss från tidigare politisk inriktning.19

Ett tydligt tecken inom framför allt dagspressen har varit att den största delen av tidningarna var inriktade på att skapa politisk opinion – även om det naturligtvis fanns kommersiella intressen också – men att den under 1900-talet gång allt mer blivit fristående från partierna och den politiska tillhörigheten allt mindre betonats.

Radio- och TV-marknaden har under lång tid drivits med monopol på markanden för public service-företagen, vilket gjort att det inte skapats någon större konkurrens förrän slutet av 1900-talet. Införandet av konkurrerande TV-kanaler har inte lett till att en större politisk bevakning har skett. Få av de kanaler som kom in på markanden efter att den öppnades har riktat in sig på den marknaden där politiska och samhällsprogram är i fokus, snarare är det så, som Pratkanis och Aronson delvis framhäver, att det ofta blir underhållning som sänds.20 Även om det på senare år kommit kommersiella kanaler som har en profil med samhällsprogram, så är detta fortfarande en väldigt liten marginaliserad del av den kommersiella marknaden.

Är då media den tredje statsmakten? Det har skett en förskjutning från politiska till mer kommersiella mål under de 150år som medierna kallats den tredje statsmakten. Däremot så är medias ställning som opinionsbildare kanske starkare än någonsin.

Medias framtid som demokratisk opinionsbildare
Ett demokratiskt samhälle bygger på informerade medborgare som tillsammans skapar lagar och tillsammans påverkar politiken.

Hur kan man då se på framtiden med media som demokratiskt medel? Något som jag inte berört så mycket i denna essä är Internet som medium, men som jag kommer att nämna mycket i detta kapitel, då som en ny form demokratisk arena.

Delaktighet är något som jag nämnt som viktig del i den demokratiska processen. TV ger inte så stora möjligheter till att delta i debatten, vilket inte enbart behöver vara negativt – då iden mening att TV som medium kan öppna olika debatter och sprida information på ett snabbt sätt. Dock tror jag, som Habermas, att detta oftare leder till ett passivt observerande. Dagspress och radion ger i viss mån lite större möjlighet till aktivt deltagande än TV, men likt de andra medierna skapar de kommersiella krafterna mindre utrymme för kritisk diskussion och publiken får inte de naturliga incitament för att själva skapa opinion som medierna kan bidra till.

Den ökade kommersialiseringen av medierna har skapat mindre kritiskt diskussion kring politiska frågor. Detta skapar ett mindre politiskt engagemang hos medborgarna vilket försämrar demokratiprocessen. Det är viktigt att det finns en tvåvägskommunikation mellan medborgare och beslutsfattare för att samhället ska utvecklas. Kommersiella intressen hos medierna har till viss del försämrat detta, det vill säga att det inte alltid är säkert att medierna vill stöta sig med vissa grupper som eventuell kritik skulle kunna innebära.

Medborgare måsta ha möjlighet att skaffa sig insikter i politiska frågor, möjligheter att ta del i diskussioner som föregår beslutsfattandet och möjlighet att kontrollera att besluten tillämpas i enlighet vad som bestämts i demokratisk ordning.21

Demokrati bygger på kunskap om beslutsfattandet. Utan information om vad som händer i den demokratiska processen riskeras att många av medborgarna vänder demokratin ryggen. Media har ett ansvar i att debatten kring samhället och beslutsfattandet. Precis som citatet ovan säger är det av yttersta vikt att få medborgarna delaktiga. Det är också tydligt att många av medierna inte tar med det upp politik och samhällsstoff (jfr. not 1.).

Internet har oändliga demokratiska möjligheter, som dock inte alls utvecklats i den grad som kanske borde ske. Många enskilda politiker har idag egna hemsidor och bloggar där de framhäver sina åsikter. Kritik kring källkritiken på Internet hänger idag kvar hos många av de konservativa tyckarna, som framhäver att den professionella journalistiken bör vara den som analyserar de politiska besluten.22

Papperstidningarna tappar idag allt mer läsare samtidigt som nätsidorna får alltmer besökare – där mycket av materialet är tillgängligt gratis. Det verkar vara en tydlig trend att många hellre tar till sig materialet gratis via webben än köper papperstidningar. Vad det gäller TV och radio är trenden snarare att underhållningsprogrammen får allt mer publik, medan samhällsprogrammen tappar tittare.

Tendensen är alltså tydlig: de traditionella medierna tenderar allt mer att satsa på kommersiellt gångbara program, medan samhällsprogram får stå tillbaka. Här borde en allmän satsning på Internet som demokratiskt medium göra och detta med start på de lokala arenorna. Med statlig hjälp borde varje kommun ha ett demokratitorg via sin hemsida där medborgare bjuds in och kan delta i samhällsdebatten. Det finns alltså en möjlighet att återfå den offentliga debatt som Habermas menar allt mer försvunnit, men i framtiden kan den föras på nätet.
Referensförteckning
Litteratur
Ekström, Mats, ”TV-tittande och demokratin”, i Politikens medialisering, red. E. Amnå, SOU 1999:126
Frängsmyr, Tore, Svensk idéhistoria – bildning och vetenskap under tusen är Del 2 1809-200. (Stockholm, 2004)
Habermas, Jürgen, Borgerlig offentlighet, (Lund, 1984)
Kylhammar, Martin och Battail, Jean-François, ”På väg mot en kommunikativ demokrati? Hoten – hoppen”, i På väg mot en kommunikativ demokrati?, red. Martin Kylhammar och Jean- François Battail (Stockholm, 2003)
Luthersson, Peter, ”Medier och medborgare”, i På väg mot en kommunikativ demokrati?, red. Martin Kylhammar och Jean- François Battail (Stockholm, 2003)
Nord, Lars, IT och demokrati, (Stockholm, 2002)
Nord, Lars, Vår tids ledare. En studie av den svenska dagspressen politiska opinionsbildningar. (Stockholm, 2001)
Pratkanis, Anthony R & Elliot, Aronson, ”The ineffectiveness of information campains + What is news?”, i Age of Propaganda. (New York, 1997)
Statens offentliga utredningar (SOU) 2000:1, En uthållig demokrati – politik för folkstyrelse på 2000-talet, Demokratirådets betänkande
Svensson Limsjö, Christian, ”Medier och demokrati: Diskussionsprogram i TV”, i På väg mot en kommunikativ demokrati?, red. Martin Kylhammar och Jean- François Battail (Stockholm, 2003)
Tidningar
Dagens Nyheter
Internet
1 kap. Statsskickets grunder, http://www.riksdagen.se/ templates/ R_PageExtended____6055.aspx (hämtat, 2007-03-30)
1 Dagens Nyheter 27/12-2007

2 Peter Luthersson, ”Medier och medborgare”, i På väg mot en kommunikativ demokrati?, red. Martin Kylhammar och Jean- François Battail (Stockholm, 2003) s.167f.

3 Martin Kylhammar och Jean- François Battail, ”På väg mot en kommunikativ demokrati? Hoten – hoppen”, i På väg mot en kommunikativ demokrati?, red. Martin Kylhammar och Jean- François Battail (Stockholm, 2003) s.14.

4 Sveriges Rikes lag första kapitlet. Finns även att läsa på Riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/ templates/ R_PageExtended____6055.aspx (hämtat, 2007-03-30)

5 Mats Dahlkvist, Förord till Habermas, Jürgen, Borgerlig offentlighet, (Lund, 1984) s.iif.

6 Ibid. s. x.

7 Ibid. s. xix.

8 Christian Svensson Limsjö, ”Medier och demokrati: Diskussionsprogram i TV”, i På väg mot en kommunikativ demokrati?, red. Martin Kylhammar och Jean- François Battail (Stockholm, 2003) s.153f.

9 Statens offentliga utredningar (SOU) 2000:1, En uthållig demokrati – politik för folkstyrelse på 2000-talet, Demokratirådets betänkande. s. 80. Trenden med upplageminskningar har sedan denna publicerats fortsatt. Ny statistik finns att tillgå på Tidningsstatistik AB:s hemsida: http://ts.se/Public/CirculationNumbers /TsDagspress.aspx

10 Anthony R. Pratkanis & Elliot Aronson, ”The ineffectiveness of information campains + What is news?”, i Age of Propaganda. (New York, 1997) s. 226.

11 Ibid. s. 224.

12 Mats Ekström, ”TV-tittande och demokratin”, i Politikens medialisering, red. E. Amnå, SOU 1999:126. s. 185f.

13 Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria – bildning och vetenskap under tusen är Del 2 1809-200. (Stockholm, 2004) s. 177.

14 Ibid. s. 178.

15 Frängsmyr, s. 178f.

16 Ibid. s. 180.

17 Lars Nord, Vår tids ledare. En studie av den svenska dagspressen politiska opinionsbildningar. (Stockholm, 2001) s. 80.

18 Ibid.

19 Ibid. s. 87.

20 Pratkanis & Aronson. s. 226.

21 Statens offentliga utredningar (SOU) 2000:1. s. 98.

22 Lars Nord, IT och demokrati, (Stockholm, 2002) s. 117f.

Fotnot: Denna essä skrev jag 2007 som en del av Medie- och kommunikationsvetenskapsutbildningen på Linköpings Universitet.  Du kan även ladda ner denna text i PDF-format.

Kommentera

Senaste posterna från bloggen

Har du data ska du använda den!

Alla har vi hört buzz-orden datadriven marknadsföring, marketing automation och liknande. Alla inom marknadsföring pratar om detta. Och digitaliseringen, såklart – det är ju nyckel till framgång – men det är ett annat inlägg.

 

Även om alla pratar om det och alla företag säger att det jobbar med det så dyker man förvånansvärt ofta på exempel där stora och välkända företag gör det ganska enkelt för sig och använder inte den data (alltså din personliga information) de har. Man får tänka på att konkurrensen bland webbshoparna idag är stenhård och det kan vara detaljer som gör att en kund väljer en annan webbshop än just din.

 

Jag tänkte därför plocka fram två färska exempel på företag som skulle kunna föra detta bättre än vad de gör idag. Dessa exempel handlar om något så enkelt som de bekräftelsemail man får när man handlat hos dem. Ett bekräftelsemail har stor potential att dels göra köparen trygg att allt gått som det ska och man kommer få varorna, men det kan även skapa merförsäljning.

 

Först ut: Footway

En riktigt nice webbutik som funkar väldigt bra och där jag nyss beställde från. Företaget vet precis vad jag köpt – både nu och tidigare – och kan därför passa på att ge mig erbjudande och rabatter.

footway-mail

Footway, i det här fallet, utnyttjar inte helt sin data här. Jag valde att betala med Klarna, vilket de naturligtvis vet om. Istället för att skriva som de gör ska de naturligtvis skriva något i stil med: ”Du valde att betala med Klarna. Håll utkik efter ett mail från dem med fakturan.” Väldigt enkelt och ger mer trygghet i hur man betalar – eller om man t.om. glömt hur man betalade så får man en påminnelse.

 

Här skulle man också kunna ge förslag på andra skor som passar till dem jag köpt och kanske till och med ge rabatt om man köper direkt. Här finns det stora utrymmen för att testa sig fram och med relativt enkla medel skapa merförsäljning i ett läge då kunden ofta är mottagbar för det.

Zalando

Ännu värre är Zalando. De skriver all information i brödtext, vilket gör det lätt att missa och jobbigt att läsa. Känslan av trygghet, som jag tidigare nämnde, försvinner mycket i att de måste förklara olika scenarion i texten.

zalando-mail

I min beställning skrev jag in mitt mobilnummer, adress och mail.

 

Här borde de skriva ut mitt mobilnummer, vilket skulle göra att de slipper flera meningar i mailet som det ser ut nu. ”Vi kommer skicka ett SMS till dig på 070-123 45 67 när paketet finns att hämta hos dit närmaste postombud.” Hur mycket trevligare är inte det?

 

Jag betalade ordern med mitt kort, men istället för att skriva att allt är betalt och klart så väljer de alltså att skriva ut det väldigt kryptiskt. ”Du har valt följande betalningssätt: Bank- eller kreditkort.” Kom igen!

 

Zalando försöker ändå med att ge mig 10% rabatt om jag skriver upp mig för deras nyhetsbrev. Att jag redan prenumererar på det verkar inte spela någon roll. Detta skapar frågor istället för att fokusera på det bra erbjudandet.

 

Genom att använda den data (information) jag skrev in vid köpet plus mina tidigare köp så skulle de kunna ta bort mycket av den krångliga texten och istället lyfta fram produkter som jag troligtvis skulle kunna vara intresserad av.

 

De kan fortfarande ge mig rabatt men istället för att få den via att jag registrerar mig för ett nyhetsbrev – som jag alltså redan är prenumerant på – så skulle det t.ex. kunna vara att jag får 10% om jag tipsar en kompis om Zalando.

Finns det några bra exempel då?

Visst finns det bra exempel! Hotels.com är en favorit till mig. De arbetar inte med merförsäljning i bekräftelsemailet utan de arbetar bara med att göra mig som kund trygg i mitt köp, vilket är helt rätt i deras fall.

hotels-mail

Först och främst så är det först man ser att allt är betalt och bekräftat. Inte gömt i en brödtext utan stort och tydligt så jag släpper den första oron. De ger mig sen bild på hotellet, adress med länk till karta, telefonnummer till hotellet och precis den information jag som kund är ute efter. Den snyggaste detaljen måste ändå vara att de först skriver informationen på ditt förvalda språk men sen lägger de även till språket i det landet du bokat i. Vilken skön detalj är inte det!?

 

Det finns fortfarande stor potential och möjligheter vad gäller att använda kundernas data i kommunikationen. I dessa fallen var det enbart bekräftelsemail men man ser liknande vid nyhetsbrev och andra marknadsföringskampanjer.

 

Slutsatsen blir då: Använd ALL data du har för att förbättra kundupplevelsen, även om det skapar lite merjobb för dig. Det andra är att tänka på de små detaljerna. Vad behöver kunden veta i just detta skede och hur kan vi överträffa förväntningarna?

Ladda ner Vansbro-posters

Något man ofta ser på inredningssiter är posters med rena motiv i form av svartvita kartor. Dessa är snygga och ger ett häftigt uttryck på väggarna. Tanken om att göra något liknande, fast mer lokalt, slog mig för ett tag sedan. Därför lägger jag nu ut två varianter av dessa posters föreställande Vansbros gatunät och Vansbro Landmarks, dvs. några utvalda byggnader som har betydelse i gatubilden. Liknande Landmarks-posters finns att köpa över Stockholm, London och New York, för att nämna några städer. Och nu finns även Vansbro i detta angenäma sällskap.

Vansbro Landmarks-postern är konturerna av de ånglok som står efter Järnvägsgatan, Lokstallet sett från ena kortsidan, järnvägsbron som går över Vanån och sist, men inte minst, är såklart järnvägsstationen med. Ladda ner dem och be ditt lokala tryckeri att skriva ut dem.
vansbro-posters-webb-2016

Ladda ner

Ladda ner poster av karta över Vansbro. Postern är gjord i A3-format (297mm × 420mm) men går att skriva ut i andra storlekar med.

Ladda ner postern Vansbro Landmarks. Postern är gjort 500mm × 700mm men går att skriva ut i andra storlekar.

Såhär snygga blir de inramade.

vansbro-posters-webb-foton-2016

Svårigheten att förenkla eller att erövra krisen komplexitet skapar

large_simplicity-solving-complexity-thI höstas hade jag nöjet att se en föreläsning av Irene Etzkorn om hennes idé att förenkling kan förändra företag och organisationer i grunden. Föreläsningen byggde på hennes bok ”Simple – Conquering the crisis of complexity”, som är klart läsvärd.

Grundtesen i hennes bok är att det mesta går att förenkla och på så vis göras bättre. Anledningen till varför fler företag och organisationer säger att de vill förenkla men inte gör det beror enligt Irene på flera olika saker. Bland annat finns det en tro hos flera företag att just deras kundgrupp vill ha många val eller mer ingående (läs avancerade) texter, viljan till förändring kanske inte riktigt finns och förändring kan också vara lite skrämmande.

“Simplicity is a concept with many nuances. At first glance, it’s a design aesthetic–minimalism, absence of color, clean lines, etc. A second pass suggests that clarity makes for simplicity–something with a clear intent that quickly conveys its purpose or use is simple. … Lastly, it’s not about what is there but what you take away–a feeling of confidence, of trust, of satisfaction.”

I boken finns flera ganska roliga exempel på hur företag försökt nå alla sina potentiella målgrupper i sin kommunikation men budskapet har då blivit så avancerat att det inte tilltalar någon. Det är bara att titta runt i sitt eget hem så ser man saker där det finns en välvilja men där buskapet blivit allt för avancerat för att ta till sig.

Irene har tre principer som man kan följa för att nå förenkling.

  1. Empati – att uppfatta andras behov och förväntningar
  2. Destillera – minimera och anpassa ditt erbjudande för att möte målgruppens behov
  3. Klargör – Gör erbjudandet du har lätt att förstå, använda och nyttja

Det hela är egentligen ganska enkelt att förstå, men ändå är det relativt få som gör det. Förstår man inte sin målgrupp och dess behov blir det ofta allt för komplicerat samtidigt som man måste våga att ta bort saker som inte behövs (lättare i teorin än praktiken).

Avslutningsvis, läs boken. Förenkla. Bli framgångsrik.

 

Ny webbplats för YH-utbildning till Bygglovhandläggare

Centrum för arbete och studier i Värmdö har startat Sveriges första yrkeshögskola till Bygglovhandläggare. Jag fick uppdraget att skapa deras nya webbplats. Denna webbplats är tänkt att stå ut lite mer än vad man är van vid för utbildningswebbar.

En mörk bakgrund stöds upp av ett stort bakgrundsfoto tillsammans med starka accentfärger. Sidan är tänkt att vara det första den nye studenten möter och ska då få positiva känslor för utbildningen.

Webbplatsen finns på www.bygglovhandlaggare.se.

Bygglovhandläggare.se

Hur Hanbolls-VM misslyckas med konverteringen på sin webb

Idag är det vanligt förekommande att man pratar om konvertering inom webbranschen, speciellt när det gäller webbshopar och liknande sidor. Med konvertering menas att man tittar på hur man får besökaren att göra det man tänkt på den specifika webbplatsen. Det kan t.ex. vara att köpa en vara i en webbshop, ladda ner ett program eller liknande. Detta kan egentligen appliceras på alla webbplatser; det finns gott om forskning och studier som visar på hur besökare agerar på en webbplats och vad det är som får denne att genomför ett köp eller om denne inte gör det. Trots detta ser man allt som oftast väldigt dåliga exempel på hur man inte optimerat konverteringsgraden. Ofta är detta kritiska områden som hela företaget får sin inkomst genom.

Jag ska ge ett exempel på några som inte alls tänkt på hur man vill att besökaren ska agera på sidan och därför även gjort ett – hittills – dåligt resultat. Det jag tänker på är Handbolls-VM som har premiär imorgon, bland annat i Linköping, och de säljer dålig med biljetter.

En viktig del för arrangörerna är att sälja biljetter till matcherna, något som inte alls gått så bra i Linköping. Jag kan garantera att man skulle kunna sälja betydlig fler biljetter om man rättade till några stora missar på sin hemsida.

Går man idag in på Handbolls-VMs officiella webbplats och klickar sig fram till ”Tickets” hamnar man på denna sida:

Här är information som är helt avgörande och som inte framkommer någon annanstans. Biljetten man köper är en dagbiljett, alltså inte som brukligt att man köper en biljett per match. Denna ytterst viktiga information döljer de alltså i en massiv text utan vidare förklaring. Läser man vidare på hemsidan under ”Booking” kan man se att det är tre matcher per dag och ort, således verkar man enbart kunna köpa biljetter till tre matcher och inte bara en, men det är oklart hur det egentligen är.

Jag går in på booking och väljer en match jag vill se.

Ganska naturligt. Jag väljer Island – Japan och klickar på Tickets i högerspalten.

Jag kommer då till denna Ticnet-sida:

Notera att jag klickade på den matchen jag ville se. Här är nästan all information borta om vilken match jag ska få se, nu står det istället tre matcher i liten text under evenemangsbeskrivning. Jag blir konfunderar. Jag klickade ju på Island – Japan. 600kr känns lite dyrt för en sådan match. Hur jag än vänder och vrider på det så kan jag inte hitta biljetten för min match. Jag väljer då att inte köpa någon biljett, alternativt att jag ringer biljettkassan istället.

Några enkla fel de gör:

  • Gömmer viktig information i brödtext.
  • Många klick för att komma fram till biljettköpet.
  • Otydlig information som gör mig som köpare osäker.
  • Under booking-sidan ”lurar” de mig och tror att jag kan köpa en biljett till enbart en match.
  • Man skickas till en Ticnet-sida som inte tydligt visar vad man ska köpa biljett till.

Hur de skulle kunna förbättrat konverteringen

Tydliggöra viktig information som att man köper till tre matcher, och eventuellt förklara varför man inte kan köpa till en match.

Lyfta fram biljettköpet tidigare på hemsidan. Jag borde få upp en tydlig ruta på startsidan som säger något i stil med: Nästa match i Linköping är Island – Japan – köp dagbiljett och få se tre matcher på en biljett. Köp biljett till en match.
Så här skulle det kunna se ut, se högerspalten och jämför med Handbolls-VMs startsida idag (klicka för större):

Ett annat bra exempel är Detroit Red Wings. När man går in på deras hemsida möts du genast av en möjlighet att köpa biljetter till nästa match.

På bara ganska enkla sätt kan man troligtvis öka konverteringen på biljetter och på så sätt få mer publik till sin matcher.

Ny bok: Landing Landing Page Optimization

Idag fick jag ytterligare en bok som behandlar ämnet optimering av webben: Landing Page Optimization – The Definitive Guide to Testing and Optimizing for Conversions. Något man ser ganska återkommande är bristen på analys av den egna webbsidan. Ofta nöjer man sig med att man har en sida och man kopierar information direkt från en broschyr eller liknande helt utan att fundera på vad man ska ha sidan till.

Denna bok belyser detta problem och visar på vikten av att själv göra analyser av sin webb och hela tiden fråga varför man ska göra si eller så. Detta är något som går återkommer på alla olika typer av webbplatser, alltifrån e-handelwebbplatser till offentliga webbplatser. Ett intressant område som dock får alldeles för lite utrymme när det byggs nya webbplatser. Boken rekommenderas för alla som vill få ut lite extra av sin webbplats och inte nöjer sig med hur den är idag.